Cymhwyster

 1. Gall corau ymgeisio mewn mwy nag un categori. 
 2. Ni chaniateir i unrhyw unigolyn ganu mewn mwy nag un côr o fewn yr un categori. Ceir eithriad i’r rheol hon pan fo côr yn cyrraedd Cystadleuaeth Côr y Corau.
 3. At ddibenion pennu cenedligrwydd preswylwyr y DU, ystyrir Lloegr, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru fel 4 cenedl ar wahân.
 4. Rhaid i bob cystadleuydd, oni bai am arweinyddion corau a’u cyfeilyddion, fod â statws amaturaidd: hynny yw, nad ydynt yn ennill eu bywoliaeth yn bennaf trwy ganu corawl.

Repertoire

 1. Ni chaniateir i gôr ganu’r un rhaglen mewn dau gategori gwahanol. Nid yw’r rheol hon yn gymwys yng nghategori ‘Côr y Corau’ er, cynghorir corau i amrywio eu rhaglenni o’r rhaglen a berfformir ganddynt yng nghystadleuaeth eu categori.
 2. 2. Caniateir i hyd at 3 cherddor ddarparu cyfeiliant ar gyfer y darnau. Cyfrifoldeb y côr yw trefnu a thalu unrhyw ffioedd a threuliau i’w cerddorion.
 3. Ni chaniateir newidiadau i’r rhaglen a gyflwynir.
 4. Cosbir corau am raglenni nad ydynt yn cydymffurfio â’r terfynau amser a bennir ar gyfer pob cystadleuaeth.
Amser Dros / O dan Cosb
0 eiliad – 30 eiliad Dim
30 eiliad – 1 munud 1 Marc
1 munud – 1 munud 30 eiliad 2 Marc
1 munud 30 eiliad – 2 munud 4 Marc
2 munud – 3 munud 6 Marc
3 munud – 4 munud 8 Marc
Mwy na 4 munud 10 Marc

Bydd beirniaid yn gwobrwyo marciau ar gyfer gallu techegol ac ansawdd artistig pob côr, ynghyd â’r amrywiaeth a chyfathrebiad y rhaglen a ddewisir.


Y Broses Ddethol

 1. Bydd y corau yn cael eu dewis yn ôl safon y cais a gyflwynwyd. Bydd Panel Artistig Gŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd yn talu sylw penodol ar y rhaglen arfaethedig ar gyfer y gystadleuaeth yngŷd ag ansawdd y perffomiad a gyflwynir ar y recordiad.
 2. Bydd disgwyl i’r corau a ddewisir i gymryd rhan mewn cyngherddau nos ac i fod ar gael ar gyfer gweithgareddau tu allan i’r gystadleuaeth yn ystod cyfnod yr Ŵyl.

Hawliau Darlledu, Recordio a Ffotograffiaeth

 1. Mae’n bosib y bydd perfformiadau yn cael eu recordio ac y bydd lluniau yn cael eu tynnu ohonynt i’w hailgynhyrchu a/neu eu darlledu ar y radio neu deledu.
 2. Bydd holl hawliau darlledu a ffotograffiaeth y perfformiadau yn perthyn i’r Ŵyl a gellir eu defnyddio at ddibenion hyrwyddo yn ôl disgresiwn yr Ŵyl.
 3. Ni fydd corau yn derbyn taliad ar gyfer recordiadau neu luniau a ddefnyddir, a bydd gan yr Ŵyl yr hawl i ailgynhyrchu unrhyw recordiad neu ffotograff o’r fath i’w gwerthu neu at ddibenion hyrwyddo.
 4. Rhaid i bob côr a chanddynt aelodau o dan 18 mlwydd oed sicrhau bod ganddynt unrhyw ganiatâd sy’n angenrheidiol gan rieni/gwarchodwyr cyn cymryd rhan yn yr Ŵyl.
 5. Mae’r Ŵyl yn cadw’r hawl i ddefnyddio unrhyw ddelweddau ffotograffig a / neu gyfryngau eraill a gyflenwir gan ymgeiswyr at ddibenion hyrwyddo. Mae’r Ŵyl yn cymryd yn ganiataol, trwy ddarparu delweddau a / neu gyfryngau eraill i’r Ŵyl bod yr ymgeiswyr wedi derbyn y caniatâd angenrheidiol ac yn rhoi’r caniatâd hyn i’r Ŵyl.
 6. Trwy hyn, rhoddir y cysyniad angenrheidiol o dan Ddeddf Hawlfraint Dyluniadau a Phatentau 1988, fel y’i diwygiwyd, i Gŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd a’i aseinïaid i greu recordiadau a/neu ddarllediadau sain a/neu gweledol o’r holl berfformiadau drwy gydol yr Ŵyl at unrhyw ddiben. Yn ogystal, trwy hyn, aseinir holl hawliau eiddo sy’n perthyn i unrhyw berfformiad o’r fath i Gŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd yn eu cyfanrwydd. Mae pob cystadleuydd yn ildio holl hawliau moesol sy’n ddyledus iddynt nawr, neu a all fod yn ddyledus iddynt yn y dyfodol yn unol ag Adrannau 77-84 y Ddeddf Hawlfraint Dyluniadau a Phatentau 1988. Trwy ymgeisio i gystadlu yn yr Ŵyl, mae pob cystadleuydd yn ardystio nad oes unrhyw aseiniad neu gytundeb i aseinio, mewn perthynas â’r hawliau yma, wedi ei gytuno nac ychwaith fydd yn cael ei gytuno gan y cystadleuydd neu ar ei ran/rhan. Gweithiau nad ydynt wedi eu cyhoeddi:  Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw ganiatâd sydd ei angen i ddefnyddio gweithiau nad ydynt wedi eu cyhoeddi. Gweithiau sydd wedi eu cyhoeddi: Os ydych yn bwriadu perfformio gweithiau sydd wedi eu cyhoeddi, gofynnir i chi dderbyn caniatâd ysgrifenedig gan y cyhoeddwyr i berfformio darnau o’r fath yn yr Ŵyl.

Teithio, Llety, Bwyd

 1. Cyfrifoldeb pob côr sy’n cystadlu yw talu costau i deithio i ac o’r Ŵyl.
 2. Cyfrifoldeb pob côr sy’n cystadlu yw talu costau llety a phrydau yn yr Ŵyl.
 3. I gynorthwyo gyda threfniadau teithio, mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd yn cynnig Pecyn Gŵyl penodol i gystadleuwyr trwy bartneriaid yr Ŵyl, Rayburn Tours. Mae’r pecynnau yn cynnwys (ond heb eu cyfyngu I):
 • Teithio i ac o’r Ŵyl, gan gynnwys hediadau os oes eu hangen,
 • Llety,
 • Cludiant drwy gydol yr amser a dreulir yn yr Ŵyl,
 • Prydau,
 • Tripiau twristaidd,
 • Teithio o’r Ŵyl.

Bydd ein partner profiadol, Rayburn Tours, a ddewiswyd yn ofalus gennym ni, yn gweithio gyda chi i wneud trefniadau sydd wedi’u teilwra at anghenion penodol eich grŵp chi i sicrhau profiadau cerddorol byth gofiadwy. Nid yw’n angenrheidiol i brynu Pecyn Gŵyl i gystadlu ac nid yw Gŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw becynnau a gytunnir rhwng corau a Rayburn Tours.


Cyffredinol

 1. Trwy gymryd rhan yn yr Ŵyl, mae corau yn derbyn yr holl amodau a rheolau.
 2. Perfformiadau ychwanegol: Digwylir i bob côr gymryd rhan mewn perfformiad cyhoeddus ychwanegol. Bydd eich Hysbysiad Derbyniad Swyddogol yn eich hysbysu o’r gweithrgaredd yma.
 3. Bydd pernderfyniadau’r panel beirniadu yn derfynol ym mhob cystadleuaeth ac ni fydd unrhyw ohebu mewn cyswllt ag unrhyw agwedd o’u gwaith.
 4. Cedwir yr hawl gan y Panel Artistig i gyfyngu ar y nifer o geisiadau ar gyfer categori/cystadleuaeth.
 5. Cedwir yr hawl gan y Panel Artistig i ohirio cystadleuaeth os nad oes digon o geisiadau wedi dod i law.
 6. Cedwir yr hawl gan y Panel Artistig i wrthod mynediad i unrhyw gystadleuaeth.
 7. Os nad yw côr yn cael ei ddethol, ad-delir ffioedd mynediad (gan dynnu unrhyw gostau bancio yn gysylltiedig ag ad-dalu’r ffi).
 8. Ni fydd hawl gan gôr sydd wedi’i ddethol yr hawl i dderbyn ad-daliad o’r ffi mynediad os yw’r côr yn tynnu yn ôl o’r gystadleuaeth.
 9. Rhaid cadw at amserlen cystadlaethau. Ni ellir newid amserlen cystadlaethau ond trwy ddisgresiwn absoliwt Tîm yr Ŵyl. Os nad yw côr yn bresennol wrth eu galw i’r llwyfan, byddant yn colli eu cyfle i gystadlu.
 10. Ni fydd yr ŵyl yn esgusodi unrhyw ailgynhyrchu cerddoriaeth anghyfreithlon. Mewn achosion o ailgynhyrchu anghyfreithlon, nid yw Pwyllgor yr Ŵyl yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamau a gymerir gan gyhoeddwyr.
 11. Ni chaniateir i gystadleuwyr weithio gydag unrhyw aelod o’r panel beirniadu o fewn 6 mis cyn yr Ŵyl.
 12. Ni chaniateir copiau mewn perfformiadau. Dylid perfformio pob darn o gerddoriaeth o’r cof.
 13. Ni fydd yr un wobr yn cael ei gwobrwyo i fwy nag un côr mewn unrhyw gategori.
 14. Nid yw Tîm yr Ŵyl yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol o unrhyw fath mewn perthynas ag unrhyw fater yn gysylltiedig â’r côr yn cymryd rhan yn yr Ŵyl ac unrhyw weithgareddau cysylltiedig.
 15. Mae penderfyniadau Tîm yr Ŵyl yn derfynol.
 16. Ni ddylai corau wneud trefniadau preifat i berfformio mewn lleoliadau eraill dros gyfnod yr Ŵyl heb drafod hyn o flaen llaw gyda’r Ŵyl.
 17. Tiwnir holl offerynnau swyddogol i Diapason Normal Pitch (A-440 or C-522).
 18. Lleoliadau Ymarfer: Dyrennir lleoliad ymarfer i bob côr ar ddiwrnod eu cystadleuaeth. Dylid anfon cais cyn cyrraedd yr Ŵyl os oes angen rhagor o ymarferion. Bydd lleoliadau ar gael yn ddibynnol ar argaeledd.