Cystadleuaeth Rhithiol Gŵyl Gorawl Rhyngwladol Cymru

Dyddiad Cau 1 Hydref, 2021

Rheolau a Chyfarwyddiadau:

 1. I gystadlu, dylai pob côr sy’n cystadlu gyflwyno fideo o’r côr yn canu un darn rhwng 3-5 munud i Wyl Gorawl Ryngwladol Cymru Cyf. gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein sydd ar gael YMA

 2. Rhaid cyflwyno cais erbyn 12:00 fan hwyraf ar 1Hydref 2021. Bydd ceisiadau’n cael eu cosbi lle bo’r fideo a gyflwynir yn fyrrach na 3 munud neu’n hirach na 5 munud. 

 3. Gall pob côr sy’n cystadlu gynnwys unrhyw gyfuniad o leisiau (er enghraifft: côr cymysg, côr meibion neu gôr merched). Mae’n rhaid i bob côr sy’n cystadlu gynnwys o leiaf 12 unigolyn o unrhyw oedran. 

 4. Caiff unrhyw gôr sy’n cystadlu gyflwyno mwy nag un cais. Mae’n rhaid talu ffi £25 ar gyfer pob cais unigol a gyflwynir. 

 5. Bydd beirniaid y gystadleuaeth yn ystyried pob cais a gyflwynir gan gorau sy’n cystadlu. Bydd ceisiadau yn derbyn sgôr o 100 marc posib. Bydd ceisiadau:
  1. sy’n derbyn 70-79 marc yn derbyn Gwobr Efydd;
  2. sy’n derbyn 80-89 marc yn derbyn Gwobr Arian;
  3. sy’n derbyn 90-100 marc yn derbyn Gwobr Aur.

 6. Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol. 

 7. Bydd pob côr sy’n cystadlu yn gyfrifol am sicrhau hawliau hawlfraint priodol ar gyfer pob cais a gyflwynir ganddynt.

 8. Caiff corau sy’n cystadlu ganu’n ddi-gyfeiliant neu gyda chyfeiliant.

 9. Mae’n rhaid i bob fideo gan gôr sy’n cystadlu gynnwys wyneb pob llais sydd i’w chlywed yn y perfformiad.

 10. Ni ddylai fideo unrhyw gôr sy’n cystadlu gynnwys unrhyw is-deitlau, trailer, marc dwr na throslais o unrhyw fath.

 11. Caiff fideo unrhyw gôr sy’n cystadlu fod yn gasgliad o fideos o gantorion sydd wedi’u ffilmio ar wahân, perfformiad byw, neu gyfuniad o’r ddau. Mae’n rhaid i’r fideo fod wedi cael ei ffilmio yn y cyfnod 1 Ebrill 2020-1 Hydref 2021.

 12. Mae pob côr sy’n cystadlu yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda gofynion mesurau i amddiffyn iechyd y cyhoedd sydd ar waith yn eu hawdurdodaeth wrth gynhyrchu eu fideo.

 13. Mae Bwrdd Gwyl Gorawl Ryngwladol Cymru Cyf. yn cadw’r hawl i ddiarddel unrhyw gôr sy’n cystadlu o’r gystadleuaeth lle bo’r Bwrdd yn credu (a bod y gred honno’n rhesymol) bod unrhyw gôr sy’n cystadlu wedi peidio â chadw at reolau ac amodau’r gystadleuaeth.